استخدام

  • مشخصات فردی

  • مشخصات تحصیلی و آموزشی

  • مثال : دانشگاه آزاد نجف آباد
  • نام موسسهرشته آموزشی 
    تخصصی یا کارآموزی
  • سوابف شغلی و مهارت فردی

  • نام شرکتشغل مورد تصدیسابقه کار(ماه) 
  • Max. file size: 1 GB.